baśka_

43 teksty – auto­rem jest baśka_.

sprawa z miłością..

Jest to auten­tyczne zdarze­nie, chciałam tyl­ko uświado­mić niektórym, że cho­ciaż miłość nie po­konu­je śmier­ci, to i tak nie zna gra­nic, na­wet po śmierci.
Byłam w ośrod­ku dla osób niewidzących, oraz cho­rych umysłowo. Jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 15 listopada 2010, 18:20

Nie ważne jak wiel­kie słońce, zaw­sze przyk­ry­wają je chmury..
Tak, kocham cię słońce, tyl­ko te chmu­ry nie dają mi dojść do ciebie.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 listopada 2010, 12:37

..Przep­raszam.. za szyb­ko cię za­biłam.. nie po­win­nam pro­sić, ale czy dasz mi drugą szansę?..
Proszę odez­wij się.. Nadziejo, tak mi ciebie brak.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 listopada 2010, 18:39

...I Boże błagam, nig­dy nie do­puść do te­go, by naj­jaśniej­sza i naj­ważniej­sza gwiaz­da na mym niebie zgasła. Gdy ona spad­nie, błagam, zgaś mnie ra­zem z nią.Amen...

Ps.Jak­by ktoś nie zro­zumiał, to nie to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 listopada 2010, 22:38

Łat­wo jest wyu­czyć się for­mułki ,,jes­tem twoim przy­jacielem, możesz mi zaufać ", więc dlacze­go tak wiele ludzi wciąż się w tej ro­li gu­bi ? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 października 2010, 14:36

Wiesz zaw­sze zas­ta­nawiałam się jak to jest um­rzeć, jak to jest poczuć śmierć w sobie..
I właśnie uświado­miłam so­bie że umieram za każdym ra­zem kiedy cię widzę, mo­je ser­ce dos­ta­je za­wału a kości w no­gach łamią się..
Dziw­na ta śmierć.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 października 2010, 15:16

-Wiesz cza­sem żałuje że ta ka­leka wyb­rała aku­rat ciebie..
(po­wie­działo ser­ce, o śle­pej miłości do mo­jego wybranka) 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 października 2010, 16:19

I to światełko w tu­nelu, które na­zywa się końcem, a oz­nacza nadzieję.. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 4 października 2010, 14:34

Nie mów że nie kochasz, jeśli mu­sisz kłam, ale nig­dy nie po­wiedz że jes­tem ci obojętna..
Kocham w to­bie wszys­tko, twój do­tyk dłoni, twój głos, twój uśmiech..
Bez ciebie nie żyję, nie pozwól mi um­rzeć, nie teraz.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 września 2010, 22:05

Znajdź kropkę w słowach o wieczności..
Wte­dy do­piero po­roz­ma­wiamy o szczęściu, lub to­tal­nej głupocie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 sierpnia 2010, 23:39

baśka_

baśka_

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność